Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Какво трябва да знаете за обществените поръчки

На тази страница събрахме основни понятия от сферата на обществените поръчки, както и различни връзки, за да успеете лесно да откриете нужната Ви информация.

 

Понятие за обществена поръчка

Поръчка на стоки и/или услуги, разходващи бюджетните и извънбюджетните средства, както и средства, свързани с определени в закона дейности с обществено значение. Субектите на публичния сектор /органите на държавната власт, държавните институции, публичноправните организации и други предприятия или обединения, определени в нормативните актове/ са задължени да следват точно определени процедури при сключването на договори за доставка на стоки, предоставяне на услуги или строителство, които пряко обезпечават тяхната дейност.

Законът гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Процедурите в Европейския съюз се регулират централно. Това означава, че законодателството на България като страна членка трябва да е винаги в синхрон с европейското. В случай на несъответствие правните норми на общността имат върховенство над националните.

източник: ЗОП, официален сайт на Европейския съюз – Инструменти и бази данни за обществени поръчки в ЕС 

Какво представлява общият терминологичен речник

Общият терминологичен речник (CPV) установява единна класификационна система, която има за цел да стандартизира наименованията, използвани от възлагащите органи и лица, за да опишат предмета на договор за обществена поръчка.
Списък с CPV кодове
Речникът се състои от деветцифрени кодове, които са подредени дървовидно в раздели, групи, класове и категории и с чиято помощ точно можем да дефинираме стоката или услугата, която ни интересува.

източник: SIMAP – CPV кодове

Полезни връзки

Агенция по обществени поръчки
Електронен ежедневник за поръчки (Приложение към Официален вестник на Европейския съюз)
SIMAP – информационна система за европейски обществени поръчки
eCertis – често изисквани сертификати и удостоверения при процедури за възлагане в 28-те държави членки на ЕС (при подаване на оферта по чуждестранна процедура)
Обществени поръчки и финансиране – Европейска комисия

Нормативна уредба:

Закон за обществените поръчки (ЗОП)
Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки