Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВООбявление за поръчкаБългария Велико Търново Услуги, свързани с цифров печат
BGофициално наименование: ОБЩИНА ВАРНАВъзлагане на поръчкаБългария Варна Услуги по печатане на печатни изделия
BGофициално наименование: Електроразпределение Север АДИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Печатни и други, свързани с печата услуги
BGофициално наименование: Министерство на вътрешните работиВъзлагане на поръчкаБългария София Печатни и други, свързани с печата услуги
BGофициално наименование: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯВъзлагане на поръчкаБългария София Печатни материали, изработвани по поръчка
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСАОбявление за поръчка или концесия – стандартен режимИзработване и периодична доставка на здравноосигурителни книжки за НЗОК“
BGОБЩИНА ПЕРНИКРешение по чл. 22Предмет на настоящата открита процедура е: „Мерки за информация и публичност, включени в списъка по чл. 12, ...
BGОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВОРешение по чл. 22Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за „Изработка и доставка на ...
BGОБЩИНА СВИЩОВОбява за събиране на оферти.pdf

Обществената поръчка е свързана с изпълнението на проектна Дейност 5 „Информация и публичност на ...

BGТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АДОбява за събиране на оферти.pdf
  • Отпечатване, сгъване и запечатване в плик на сметко - фактури
  • Отпечатване едностранно или ...
BGОБЩИНА ВРАЦАОбява за събиране на оферти.pdfОбщина Враца възлага изпълнението на набор от мерки за ефективно информиране на обществеността относно ...
BGИЗДАТЕЛСТВО НА БАН "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"Обява за събиране на оферти.pdfПредметът на поръчката включва: цялостен процес по експониране на пластини за офсетов печат за нуждите на ...
BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ...Решение по чл. 22С провеждане на настоящата обществена поръчка възложителят има за цел да избере изпълнител/и, които да ...
BGМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка включва изработване и доставка на конкретни издания и печатни издания по ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАРешение по чл. 22В обхвата на поръчката са включени отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова ...