Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. ...Решение по чл. 22Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки и на ...
BGОбщина ВарнаОбявление за възложена поръчка"Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена“
BGВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООДОбява за събиране на оферти.pdfОбществената поръчка обхваща доставка на работни обувки по спецификация. Предметът на поръчката се ...
BGВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - ВарнаОбявление за публикуване„ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КД131 С ДОГОВОРИ №2022-1-BG01-КА131-HED-000060416 И ...
BGАВТОМАГИСТРАЛИ ЕАДОбява за събиране на оферти.pdfПоръчката включва доставка на лични предпазни средства за нуждите на „Автомагистрали” ЕАД” ...
BGОБЩИНА СВИЛЕНГРАДОбява за събиране на оферти.pdfПредмет на обществената поръчка е: Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите по ...
BGОБЩИНА СВИЛЕНГРАДОбява за събиране на оферти.pdfПредмет на обществената поръчка е: Доставка на работни обувки за нуждите на работниците и служителите по ...
BGОБЩИНА КАМЕНООбява за събиране на оферти.pdf„Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и доброволците в Община Камено и ...
BGМинистерство на отбранатаОбява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по ...Доставка на наградни знаци и кутии за тях, за нуждите на Министерството на отбраната по видове и ...
BGОбщина ВарнаОбявление за възложена поръчка„Доставка на лични предпазни средства за нуждите на община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет”
BGОбщина ВарнаОбявление за възложена поръчка"Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена“
BGОбщина ВарнаОбявление за възложена поръчка„Доставка на лични предпазни средства за нуждите на община Варна и второстепенни разпоредители с бюджет”
BGофициално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕВъзлагане на поръчкаБългария София Облекла
BGофициално наименование: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария Ковачево Работно облекло за промишлени предприятия
BGофициално наименование: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДВъзлагане на поръчкаБългария Ковачево Обувки със защитно метално бомбе