Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGОБЩИНА БУРГАСРешение по чл. 22Настоящата поръчка е за сключване на рамково споразумение с един изпълнител съгласно чл.82, ал.1 от ЗОП, за ...
BGОБЩИНА РАЗЛОГОбявление за публикуванеИзпълнението на поръчката цели: - Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия; - ...
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ...Решение по чл. 22Обществената поръчка включва всички дейности по изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна ...
BGМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАОбявление за публикуванеПредмет на обществената поръчка - „Предоставяне на услуги по почистване, щадящи околната среда на шест ...
BGОБЩИНА ПРОВАДИЯРешение по чл. 22Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на услуги по събиране и транспортиране на ...
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ...Обявление за публикуванеПоръчката включва регулярно, периодично, допълнително и инцидентно изпълнявани дейности по основно ...
BGОБЩИНА ТРОЯНРешение по чл. 22Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в мах. Баба Стана
BGОБЩИНА СИЛИСТРАОбявление за публикуванеПредметът на поръчката обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на улици в населените места и пътна мрежа между тях на територията на община Силистра.

Предметът на поръчката обхваща дейности по зимно поддържане и снегопочистване на улици в населените местаи пътна мрежа между тях на територията на община Силистра.">

BGНАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"Обява за събиране на оферти.pdfКомплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална ...
BGОБЩИНА КЮСТЕНДИЛОбява за събиране на оферти.pdf„Изготвяне на доклад за екологична оценка (ЕО) на проект за частично изменение на общия устройствен план ...
BGКонтурГлобал Марица Изток 3 АДОбявление за публикуванеИндустриално почистване на производствени сгради, площадки и помещения в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. ...
BGОБЩИНА ТРОЯНРешение по чл. 22„Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Патрешко“
BGОБЩИНА БРАЦИГОВОРешение по чл. 22https://app.eop.bg/buyer/2523" target="_blank">https://app.eop.bg/buyer/2523 ; Вид на процедурата: Открита процедура. Правно основание: чл. 73, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвидената процедура осигурява в най-висока степен публичност при възлагане изпълнението на поръчката, съответно прозрачността при разходване на финансовите средства. Мотиви за избор на процедурата: Видът на процедурата е съобразен с прогнозната стойност на обществената поръчка, обекта и предмета на услугите, както и с приложимото правно основание. В конкретния случай не са налице условията и предпоставките за провеждане на друг вид процедура за възлагане на обществена поръчка. Обособени позиции: В конкретния случай отделянето на различните обекти, включени в предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно, тъй като предметът на поръчката е неделим, касае се за един вид услуга на територията на община Брацигово. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за Възложителя при изпълнението на обществената поръчка. Основен CPV код-90500000 - Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци, съгласно общ терминологичен речник за обществени поръчки Възможност за представяне на варианти: Възложителят не допуска варианти на офертите. Място и срок на изпълнение на поръчката: Услугите по обществената поръчка ще се изпълнява на територията на населените места от общината - гр. Брацигово като административен център, 6 села: с. Равногор, с. Розово, с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Жребичко и 2 летовища: „Розовски вриз“ и „Васил Петлешков“. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите изисквания на Възложителя са залегнали в Техническата спецификация - Приложение № I за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Брацигово. Срокът на изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на услугата по обществената поръчка е 36 /тридесет и шест/ месеца. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите следва да бъде 6 /шест/ месеца, считано от датата, на която изтича крайният срок за подаването им. При необходимост Възложителят може да изисква от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до сключване на договор. Забележка: Участник, които представи оферта с по-кратък срок на валидност от посочения в т. 1 или не удължи срока на валидност на офертата си съгласно покана от страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Описание и предмет на обществената поръчка: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Брацигово”. Събирането и транспортирането на битови отпадъци ще се извършва в 7-те населени места от община Брацигово, и двете летовища описани подробно в Приложение № 1 Техническа спецификация на поръчката, неразделна част от настоящата документация. Предмет на настоящата обществена поръчка са следните услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, както следва: -Събиране на битови отпадъци от точките за събиране и транспортиране до Център за рециклиране - гр. Пазарджик; -Измиване и дезинфекция на съдовете за съхранение на битови отпадъци (контейнери и кофи)- по преценка на Възложителя 1/веднъж/ годишно. След получаване на възлагателно писмо. Прогнозна стойност: Максималната прогнозна стойност на поръчката е 1 296 000 /един милион двеста деветдесет и шест хиляди/ лева без вкл. ДДС. Pредмет на обществената поръчка: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на общинаБрацигово”. Правно основание: чл. 73, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвиденатапроцедура осигурява в най-висока степен публичност при възлагане изпълнението на поръчката, съответнопрозрачността при разходване на финансовите средства.Услугите по обществената поръчка ще се изпълнява на територията на населените места от общината - гр.Брацигово като административен център, 6 села: с. Равногор, с. Розово, с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с.Жребичко и 2 летовища: „Розовски вриз“ и „Васил Петлешков“.Срокът на изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на услугата по обществената поръчка е 36 /тридесет ишест/ месеца.">Възложител на обществената поръчка: По смисъла на тази документация и на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за ...
BGОБЩИНА ВРАЦАОбявление за публикуванеЗимно поддържане на територията на община Враца за 2024 г. по две обособени позиции“ - ускорена процедура ...
BGОБЩИНА БЕЛОСЛАВОбява за събиране на оферти.pdfПредметът на поръчката е събиране на битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти в общ. ...