Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGОБЩИНА ИСПЕРИХОбявление за публикуванеПредмета на обществената поръчка „Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион“ се ...
BGОбщина КозлодуйОбявление за възложена поръчка„Изграждане на детска площадка в УПИ VIII, кв. 49 по плана на гр. Козлодуй”
BGОбщина КозлодуйОбявление за възложена поръчка„Реконструкция на съществуваща детска площадка в УПИ I, кв. 12 по плана на с. Гложене, Община Козлодуй”
BGОбщина КозлодуйОбявление за възложена поръчка„Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 345 по плана на гр. Козлодуй”
BGОБЩИНА СЕПТЕМВРИОбявление за публикуванеОбновяване и благоустрояване на парковo пространствo, находящо се в УПИ V- за площад,  кв. 38 и тротоари в ...
BGОБЩИНА КАЙНАРДЖАОбява за събиране на оферти.pdfПроектът обект на поръчката е свързан с реконструкция на част от парк в УПИ VII, кв. 57 по ПУП-ПР – площ за ...
BGОБЩИНА СЕПТЕМВРИОбявление за публикуванеОбновяване и благоустрояване на парково пространство, находящо се в УПИ I - Административни услуги, търговия ...
BGРАЙОН "КРАСНО СЕЛО"Обявление за публикуванеЦелта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на ...
BGОБЩИНА ТРОЯНОбявление за публикуване„Изграждане на детски площадки на територията на град Троян“ – обект: „Детска площадка в ж.к. ...
BGОБЩИНА СЕПТЕМВРИОбявление за публикуванеОбновяване и благоустрояване на площадно пространствo, находящо се в УПИ IV-кметство, кв. 14 и тротоари в улици ...
BGОБЩИНА СУНГУРЛАРЕОбява за събиране на оферти.pdfОбществената поръчка ще се извършва съгласно одобрен Инвестиционен проект във фаза „технически ...
BGОБЩИНА СРЕДЕЦОбявление за публикуванеПредвижда се реконструкция на следните улици:
  • Подобект 1 – ул. „Иван Вазов“ от републикански ...
BGОБЩИНА ЛУКОВИТОбява за събиране на оферти.pdfПроектът предвижда изграждането на екопътека по поречието на р. Вит, на територията на Защитена зона ...
BGОБЩИНА СИМИТЛИОбявление за публикуванеБлагоустрояване на парк в село Крупник, община Симитли -           Създаване на ...
BGРАЙОН "КРАСНО СЕЛО"Обява за събиране на оферти.pdfЦелта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на ...