Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGАГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА "ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ...Решение по чл. 22Определяне на изпълнител за провеждане на одит за пътна безопастност на обект :  „Ново трасе на път I-5 ...
BGОБЩИНА ИВАНОВООбява за събиране на оферти.pdfhttps://app.eop.bg/today/264184 . Изпълнителят на обществената поръчка следва да притежава професионална квалификация и практически опит в упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи на обекта. Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността на изпълнителя по чл. 168, ал. 7 от ЗУТ е със срокове, не по-малки от гаранционните срокове в строителството.   Предметът на поръчката вкл.Упражн. на стр. надзор по вр. на СМР по чл.168 от ЗУТ на обекта в обем и обхв., съгл. изискв-ята на ЗУТ и подзак.нормат. актове, вкл. съставяне на актове и пр-ли по вр. на стр-вото и изг-не на оконч доклад по чл.168,ал.6 от ЗУТИзготвяне на техн паспорт на обекта съгл чл.176а от ЗУТ и в обхв, посочен в чл.4 от Нар. 5 от 28.12.2006г. затехн.паспорти на строежите.Изп-ят следва да изв-ва надзор по вр. на стр-вото в/у вс. видове стр. работи, които се изпълняват от стр-ля насъотв. обект, в съотв-ие със зак-те правом-щия, съг. инв. проект за обекта, д-ра за стр-во на обекта и изиск-та натехн. специф-ия на Възл-я за наст. поръчка – Прил. №1ТИП за обекта е публикуван в проф. на купувача на Общ. Иваново в ЦАИС ЕОП на адр.:https://app.eop.bg/today/264184 .Изп-ят на общ. поръчка следва да притежава проф. квалиф. и практ-ски опит вупражняване на стр. н-р по см. на ЗУТ, за гаран-не законосъобр. изпълн. на стр. работи на обекта.">     Предметът на поръчката включва:
  • Упражняване на строителен надзор по време на строителство ...
BGОБЩИНА КОПРИВЩИЦАОбява за събиране на оферти.pdfПредмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги по упражняване на строителен надзор по ...
BGОБЩИНА БОРОВООбява за събиране на оферти.pdfПредмет на настоящата обществена поръчка е: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение ...
BGОБЩИНА БЛАГОЕВГРАДРешение по чл. 22Упражняване на авторски надзор на обект: "Благоустрояване на улица "Промишлена".
BGОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"Обява за събиране на оферти.pdf 

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството исъответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали за обекта. По смисъла наЗУТ обекта е трета категория и изисква преди започване на строителството да се възложи на фирма упражняванена строителен надзор.За целта е необходимо да се възложи упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнените строително-монтажни работи на обекта, чрез специалистите по съответните части, предложени като ключови експерти отекипа на Изпълнителя и в съответствие с изискванията на действащото законодателство">

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, ...

BGОБЩИНА САНДАНСКИРешение по чл. 22Упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ ...
BGТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАДРешение по чл. 22

Геодезически замервания на контролно-измервателната система на Сгуроотвала и представяне на анализи за ...

BGОБЩИНА РОМАНРешение по чл. 22 Предмет на поръчката е: УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ"Обява за събиране на оферти.pdf„Предоставяне  на услуги по  извършване на  геодезически заснемания за нуждите на ТП ДГС ...
BGОБЩИНА БЕРКОВИЦАОбява за събиране на оферти.pdf„Проектиране и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обект: „Извършване на ...
BGОБЩИНА СУНГУРЛАРЕОбява за събиране на оферти.pdfС настоящото техническо задание за проектиране се предвижда разработване на комплексен проект съгласно ...
BGВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООДОбява за събиране на оферти.pdfИзпитванията на вода за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на „ВиК” ООД – гр. Русе следва да ...
BGОБЩИНА КЪРДЖАЛИРешение по чл. 22http://40909.120.229.1, предоставена за нуждите на Многофункционален дом за възрастни хора, находяща се в  поземлен имот с идентификатор 40909.120.229 в град Кърджали и проектиране за изграждане на нова допълнителна едноетажна сграда в същия поземлен имот, както и осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтните дейности. Проектът трябва да бъде изготвен и съгласуван с всички инстанции и експлоатационни дружества и да бъде издадено разрешение за строеж. Част от документите, които трябва да бъдат представени при подаване на проектното предложение са инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, всички разрешителни и съгласувателни документи от институции и експлоатационни дружества и влязло в сила разрешение за строеж. Предвид на горепосоченото е необходимо неотложно възлагане на поръчката по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП, поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4 от ЗОП.  ">Необходимо да бъде проведена процедура по ЗОП / публично състезание/ , да бъде избран изпълнител и сключен ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ"Решение по чл. 22“Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства за нуждите на ТП ...