Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGНАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАДОбявление за възложена поръчкаИзг.оц. на съотв. на инвест. пр., упр. на строит. надзор и изпъл. на функ. на коорд. по безоп. и здраве на ...
BGАГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Обявление за публикуванеПредмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за ...
BGМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТОбявление за публикуванеПредметът на настоящата обществената поръчка е микробиомен анализ с извършване на биоинформатичен и ...
BGАГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Решение по чл. 22Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН"Решение по чл. 22Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на технически проект на траен горски път „Порязов чарк ...
BGОБЩИНА ХИТРИНОРешение по чл. 22
 1. Обособена позиция № 1: Предметът на настоящата обособена позиция, включва актуализация на ...
BGОБЩИНА РОМАНОбявление за публикуванеДейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемането и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; 

Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за строежа или за съответната част от него, ако се извърши поетапно предаване на части от договора за строителство.

 • Дейност 4. Изготвяне на  Окончателен доклад строежа, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ
 • Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на проект„ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА „НИКОЛОВ ЧУКАР”, С. КУНИНО, ОБЩИНА РОМАНДейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемането и въвеждането му вексплоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително -монтажни работиДейност 3. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за строежа или засъответната част от него, ако се извърши поетапно предаване на части от договора за строителство.Дейност 4. Изготвяне на Окончателен доклад строежа, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ">

  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на проект ...

  BGОБЩИНА ПОМОРИЕОбявление за публикуванеПредметът на поръчката включва избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор във връзка с ...
  BGОБЩИНА ЦАРЕВООбявление за публикуванеПредмет на обществената поръчка е: - Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите по ...
  BGРАЙОН "НАДЕЖДА"Решение по чл. 22Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа ...
  BGОБЩИНА ЯБЛАНИЦАРешение по чл. 22Изработване на Общ устройствен план на Община Ябланица (ОУПО), включително: Предварителен проект на ОУПО, ...
  BGУНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯРешение по чл. 22Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за изготвяне на комплексни доклади за оценка на ...
  BGОбщина ВарнаОбявление за възложена поръчка“Извършване на геодезически услуги за нуждите на община Варна“
  BGЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАДОбява за събиране на оферти.pdfИзпълнението на поръчката включва: Проверка и изготвяне на доклад за изпълнението на Цел 1 Създадени ...
  BGОБЩИНА СТАМБОЛОВОРешение по чл. 22В изпълнение на настоящото възлагане се предвижда изпълнителят да извърши следните дейности: - Осигуряване ...