Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТППОбявление за публикуванеhttp://www.standardandpoors.com/" target="_blank">http://www.standardandpoors.com;
 • минимум  „А2” по „Мудис Инвесторс Сървис” (Moody’s Investors Service), http://www.moodys.com/" target="_blank">http://www.moodys.com;
 • минимум  „А” по „Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings), http://www.fitchratings.com/" target="_blank">http://www.fitchratings.com;
 •  минимум „В+” по  „Ей Ем Бест Рейтинг Сървисиз” (AM Best Europe-Rating Services Ltd.), http://www.ambest.com/" target="_blank">http://www3.ambest.com.
 • Застраховката трябва да покрива отговорността за извършване на дейността, включително действията ибездействията, на ДП РВД в качеството му на доставчик на аеронавигационно обслужване, включително приобособяване на трансгранични сектори в рамките на DANUBE FAB, отговорността както на юридическото лице, такаи на лицата, представляващи юридическото лице, и на лицата в трудови правоотношения с него, в това число иотговорността за извършване на дейността, включително действията и бездействията, на ДП РВД (Застрахован) вкачеството му на доставчик на аеронавигационно обслужване в Република България и във въздушнотопространство на Румъния, в определени трансгранични сектори, отговорността на застрахования за обслужване налетищата, в т. ч. и на летищните контролни кули, отговорността на застрахования по отношение на загуба илиповреда на оборудване и въздухоплавателно средство на земя и в полет.">Застраховката трябва да покрива отговорността за извършване на дейността, включително действията и ...
  BGАГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Обявление за публикуванеПредмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на застраховател за нуждите на Агенция „Пътна ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"Обява за събиране на оферти.pdf„Задължително застраховане на работещите в ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година“ по обособени ...
  BGИзпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Решение по чл. 22Предмет на обществената поръчката е предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА"Обява за събиране на оферти.pdfУслуги по застраховна на служитилите на ТП ДГС Върбица за 2024 г.
  BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АДПокана до определени лица за обществена поръчка на стойност по ...Обособена позиция 1: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни  заведения, хуманни лекари и ...
  BGМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АДОбява за събиране на оферти.pdfПредметът на обществената поръчка е за избор на застраховател за срок от една година за сключване на: ...
  BGМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТОбява за събиране на оферти.pdfНастоящата обществена поръчка е с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на МУ - ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГАБРОВООбява за събиране на оферти.pdfПредоставяне на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за нуждите на ТП ДГС Габрово при ...
  BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" ...Решение по чл. 22Предмет на обществената поръчка е „Сключване на договори за застраховки“ -  Застраховка ...
  BGАВТОМАГИСТРАЛИ ЕАДОбява за събиране на оферти.pdfИзбор на лицензиран застраховател по смисъла на Кодекс на застраховането, който предлага услуга – ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "БУЙНОВЦИ"Обява за събиране на оферти.pdf„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Буйновци при „Северноцентрално държавно ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "БЯЛА"Обява за събиране на оферти.pdfИзвършване на застрахователни услуги за застраховане със задължителна застраховка „Гражданска ...
  BGОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦАОбява за събиране на оферти.pdfОбект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуги. Предмета на поръчката включва: медицинска ...
  BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ...Обява за събиране на оферти.pdfПозиция №1 „Групова застраховка "Трудова злополука" на прогнозен брой от 26 служители, и Групова ...