Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGМИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТООбявление за публикуванеС възлагането й се цели осигуряването на подкрепа на Управляващия орган (УО) чрез предоставяне на ...
BGОБЩИНА ИСКЪРРешение по чл. 22„Изготвяне на заявление за подпомагане по Процедура чрез подбор на проектни предложения за ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА"Решение по чл. 22Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ  по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за ...
BGТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТРешение по чл. 22Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ...
BGИзпълнителна агенция по околна средаПоправкаИзбор на консултанти за предоставяне на юридически услуги, във връзка с подготовката, изпълнението и ...
BGСТОЛИЧНА ОБЩИНАОбявление за публикуване„Извършване на услуга за подготовка на проектно предложение – дейности, необходими за разработване на ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИКРешение по чл. 22Осъществяване на текущо правно обслужване по смисъла на чл.6, т.11 от Наредба №1/2004г. за минималните ...
BGОБЩИНА ИСКЪРРешение по чл. 22„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа в ...
BGОБЩИНА ИСКЪРРешение по чл. 22Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на улична мрежа в Община ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"Решение по чл. 22“Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"Решение по чл. 22Текущо правно обслужване по смисъла на чл.6, т.11 от Наредба №1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН"Решение по чл. 22ОП-2023-2 - „Пряко договаряне с определени лица по реда на чл.182, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки с ...
BGТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НОВИ ПАЗАР"Решение по чл. 22Пряко договаряне с определени лица по реда на чл.182, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки с предмет: ...
BGВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"Обявление за публикуванеПредмет на обществената поръчка е изработване и доставка на представителна, административна и ...
BGМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТРешение по чл. 22Предметът на поръчката включва предоставянето на следните специализирани юридически услуги:  1. ...