Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGофициално наименование: Община ВарнаИзменение на договор за поръчка или концесия по време на тяхното ...България Варна Одиторски услуги
BGофициално наименование: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ...Възлагане на поръчкаБългария София Услуги по финансов одит
BGофициално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ...Обявление за предварителна информацияБългария София Услуги по финансов одит
BGофициално наименование: ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим“Извършване на групово сертифициране на управление на горите по FSC® и последващи годишни одити за нуждите ...
BGофициално наименование: ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПОбявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим„Извършване на групово сертифициране на управление на горите по FSC и последващи годишни одити за нуждите на ...
BGофициално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАДОбявление за поръчка или концесия – стандартен режим„Периодичен одит на мерките за мрежова и информационна сигурност на „Електроенергиен Системен Оператор“ ...
BGофициално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАДОбявление за поръчка или концесия – стандартен режим„Периодичен одит на мерките за мрежова и информационна сигурност на „Електроенергиен Системен Оператор“ ...
BGИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИОбявление за публикуванеhttps://iict.bas.bg/projects/2018/CExICT-info-BG05M2OP001-1.001-0003-C01.pdf" target="_blank">Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие”.   Предметът на настоящата обществена поръчка включва избор на изпълнител, който да осигури независимоодиторско становище по отношение на финалния финансов отчет на проекта, включително изготвяна на доклад зафактически констатации да удостовери целесъобразността и законността на разходите, тяхната допустимост,акуратност и реалност на възникване, както и отчитането им със съответните разходно оправдателни документи поПроцедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие нацентрове за върхови постижения“ и проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения поИнформатика и информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование заинтелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие”.">Предметът на настоящата обществена поръчка включва избор на изпълнител, който да осигури независимо ...
BGУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., ...Обява за събиране на оферти.pdfОбхват на поръчката:  За извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на  „УМБАЛ ...
BGСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"Решение по чл. 22Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим одитор, който да извърши проверки по ...
BGТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАДРешение по чл. 22Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на регистриран одитор за извършване на независим ...
BGАГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"Обява за събиране на оферти.pdfПредмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на независим одит на капацитета на Агенция ...
BGДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТППОбява за събиране на оферти.pdfhttps://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/useful-documents-and-forms, както и дефинираните изисквания в документ SESAR Deployment Framework Partnership Agreement и грантовите споразумения. - по програма Horizon 2020 – 3 проекта, съгласно изискванията на международен стандарт ISA805 и Анекс 5 Model for the certificate on the financial statements от грантовите споразумения, както и дефинираните изисквания в документ SESAR Joint Undertaking Membership Agreement. Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на финансовите отчети на ДП РВД за 2022 г.,съставени по международните стандарти за финансово отчитане, по ЗНФО.Предметът на обществената поръчка включва и извършване на процедури по верификация на отчетените разходии приходи за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. по проекти, финансирани от ЕК, по изискваните от комисиятамеждународни стандарти ISA805, ISRS4400 и изискваните от CINEA форми за доклад. Броят на проектите, които сеочаква да бъдат одитирани е, както следва:- по програма CEF 1 проектa – 1 финален отчет и един текущ, съгласно изискванията на международен стандартISRS4400 и Terms of reference for the certificate on the financial statement - Annex VII.- по програма Horizon 2020 – 3 проекта, съгласно изискванията на международен стандарт ISA805 и Анекс 5 Modelfor the certificate on the financial statements от грантовите споразумения.">Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на финансовите отчети на ДП РВД за 2022 г., ...
BGЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДПОбява за събиране на оферти.pdfИзпълнителят следва да извърши одит на финансовия отчет на предприятието към 31 декември 2023 г. Дейността, ...
BGКОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТАОбява за събиране на оферти.pdfОбектът на обществената поръчка е предоставяне на услуги по реда на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: Проверка ...