Обявления за обществени поръчки от България и страните от Европейския съюз

Обявления

Предлагаме възможност на своите клиенти да избират измежду готовите бизнес профили, както и да зададат свои собствени критерии за търсене. По-долу може да разгледате 24-те основни категории, спрямо които могат да бъдат групирани резултатите. След всеки един бизнес профил в скоби е даден броят на публикуваните през последната седмица обявления в България и Европейския съюз.

ВъзложителДокументКратко описание
BGМРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ХАСКОВОРешение по чл. 22Обществената поръчка е с обект строителство и включва ремонт фундамент на силов трансформатор № 2 в п/ст ...
BGОБЩИНА БРЕЗОВООбявление за публикуване1. Предметът на настоящата поръчка е „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVD3235  /ІІІ-565, ...
BGПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДПОбявление за публикуванеПредметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за обект „Ремонт на сграда ...
BGОБЩИНА ЦАРЕВООбявление за публикуванеРазработване и съгласуване на инвестиционен проект във фаза “технически проект” съгласно ЗУТ, ...
BGНационален военен университет (НВУ) "Васил Левски"Решение по чл. 22Обществената поръчка е с предмет Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ по обособени ...
BGОБЩИНА БЯЛАОбявление за публикуване           Предметът на поръчката включва:  Извършване на строително-монтажни ...
BGОБЩИНА АСЕНОВГРАДОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка е: Реконструкция на ул. “Козановско шосе“, гр. Асеновград. Ул. ...
BGОБЩИНА АСЕНОВГРАДОбявление за публикуване

Предметът на обществената поръчка е: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. КНИЖНА ФАБРИКА И СЪЩЕСТВУВАЩО КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ ...

BGОБЩИНА КАЙНАРДЖАОбявление за публикуванеИнженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж: Реконструкция на ...
BGОБЩИНА АСЕНОВГРАДОбявление за публикуванеПредметът на обществената поръчка е: Реконструкция на ул. “Захария“, кв. Долни Воден, гр. Асеновград. Ул. ...
BGОБЩИНА ВЕТРИНОРешение по чл. 22Предметът на обществената поръчка, включва изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и ...
BGОБЩИНА ВЪРБИЦАОбявление за публикуване 

Предметът на поръчката „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ",включва:Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими заизпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя иодобрения технически проект.Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актовеи протоколи по време на строителството /без издаването на Образец 16 да е включено във времето зазавършване/.Проби след завършванеПредаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. засъставяне на актове и протоколи по време на строителствотоИзготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответнатаслужба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотниярегистър">

Предметът на поръчката „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА ", ...

BGОБЩИНА ПЕЩЕРАРешение по чл. 22Предметът на настоящата обществена поръчка предвижда изпълнение на строително-монтажни работи, ...
BGОБЩИНА СРЕДЕЦОбявление за публикуванеТекущ ремонт  на помещения в Народно читалище „Пробуда-1897“ гр. Средец; Обхватът, обемът и ...
BGОБЩИНА РАДНЕВООбявление за публикуванеОсновната цел на обществената поръчка е чрез изпълнението на СМР по изграждане на водопроводна мрежа на ...