Имейл Парола

Забравена парола

 

Алтернативни обществени поръчки

Всички обявления от България и Европа на едно място

Томислав Дончев: Амбицията ни е новият ЗОП да влезе в сила от 1 януари 2016 г. 27.08.2015

Интервю със зам. министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, в. „Строител"
Автор: Невена Картулева


Г-н Дончев, на какъв етап е работата по новия Закон за обществените поръчки и кога ще бъде приет от Министерския съвет?

От началото на годината с него беше ангажирана работна група, проведени бяха обсъждания със синдикати, неправителствени и работодателски организации, в т.ч. и с КСБ. Получихме близо 670 предложения. Те в голямата си част са свързани с редакция и преформулиране на текстове. Обичайно има и такива за все по-централизирано възлагане, като например да се отнеме възможността на местните власти да обявяват големи поръчки, защото много грешали, и това да се прави от един орган – предложение, по отношение на което винаги съм бил против. В крайна сметка трябва да следваме ясна линия на отговорността. И е абсолютно недопустимо държавен орган да казва на местната власт какъв парк, площад или път да се изгради. Как някой друг ще определи изпълнителя и ако той не си свърши работата, от кого да търси отговорност общината? От него или от държавния орган, който го е избрал?
В режим на върхова мобилизация отне време да преценим колко от предложенията могат да бъдат отразени. Текстът е в етап на междуведомствено съгласуване и се надявам следващата седмица да бъде разгледан от Министерския съвет. Моят ангажимент е да внесем ЗОП в Народното събрание преди лятната ваканция. Забавяне няма да има. Срокът за транспониране на новите европейски директиви, които стоят в основата на ЗОП, е април 2016 г. Амбицията ни е законът да влезе в сила от 1 януари догодина. А е добре, ако това стане, да не бъде приеман през ноември или декември. За да може всички, които ще го прилагат – експерти, възложители, кандидати и управляващи органи, да се запознаят предварително със съдържанието.
Напомням, че законът е рамков. Една от поуките, които сме извлекли, е да не се опитваме да го променяме веднъж или два пъти в годината. ЗОП урежда основните принципи, а по-динамичното съдържание е отделено в правилника за прилагане. Ако вследствие на практиката нещо трябва да бъде променено, то лесно може да бъде коригирано там.
В закона са заложени възможността за електронно кандидатстване, единната декларация за обществени поръчки, опростен режим под националните прагове. За мен е най-важно, че за разлика от стария ЗОП, който беше „кърпен“ до степен, в която се е загубила основната логика, тук имаме ясно структуриран и подреден текст. Той ще бъде много по-лесен за прилагане. А това изобщо не е без значение, защото практиката показва, че част от грешките се дължат на трудности с разбирането.
От една страна, отразяваме съдържанието на директивите на ЕС, от друга – опитваме се да покажем, че сме научили уроците, които е трябвало да усвоим от последните години. Те са свързани с трудностите, които срещат и възложителите, и изпълнителите. Преди експертите да започнат работа им казах, че искам нещата да бъдат толкова прости, колкото могат да бъдат. Това е водещият принцип в закона. Трябва да избягваме всякакви форми на свръхрегулация – те водят до обратен ефект. Пример е искането от кандидатите на документ, който не е докрай необходим. Ако се събере времето за издаване, за подписване, предоставяне и разглеждане, вероятно ще установите, че става дума за разходване на милиони левове на годишна база. Не искам тези средства да бъдат харчени без смисъл и без полза.

Текстовете уреждат ли отношенията изпълнител – подизпълнител, как стои въпросът с гаранциите при участие в търгове?

Основната логика, която се следва, е, че отговорен за качеството на изпълнение на поръчката е главният кандидат. Договорът се сключва с него. Предвидена е възможността за пропорционално участие в поръчката, като подизпълнителите отговарят на същите условия, на които и главният. Изискванията към тях трябва да са съобразени с дела им в заданието. В практиката често има недекларирани под­изпълнители. Апелирам строителните компании да мислят и за сигурността, въпреки стремежа си да намерят нови поръчки. Правата на официалния подизпълнител са много по-защитени, отколкото на някой, който полузаконно или съвсем незаконно е въвлечен в поръчката. Тогава държавата няма механизми да се намеси.
Законът гарантира правата на официалните подизпълнители и ги предпазва от риска основният изпълнител да не им плати. Предвидена е опция възложителят да се разплаща директно с тях. Това се отнася за случаите, в които частта, реализирана от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект. Подобна идея имаше преди една година. Но текстът тогава беше опасен – съществуваше възможност, ако възложителят е в злонамерен сговор с подизпълнителя, той да увреди интереса на главния изпълнител, който носи цялата отговорност.
Сега това е избегнато. Разплащането директно с под­изпълнителя става с искане от негова страна, представено чрез водещата компания. Тя е задължена да го предаде на възложителя в 15-дневен срок, като той има право да откаже плащане само когато е оспорено от основния изпълнител. Тоест в новия вариант имаме механизъм, който предпазва от злоупотреби. Разбира се, задължение на главния изпълнител е да представи обосновани доказателства за оспорването. Търсен е балансът, като не забравяме нито негативната практика да не се плаща на подизпълнителя, нито факта, че отговорен за реализация на поръчката е водещият строител – този, който плаща гаранцията и сключва договора.
Специфичните текстове, свързани със сектор „Строителство“, са обособени в Правилника за приложение на ЗОП. От съществено значение е тема, която отдавна обсъждахме с КСБ – да се предвиди задължително минимално съдържание на общите договорни условия. Да се предложат въпросните препоръчителни образци на контракти в различни области на поръчките. С КСБ работим по въпроса повече от две години и половина. Именно в правилника ще бъде дадена необходимата правна основа както за задължителното съдържание в договорите, така и за типовите образци. В няколко от секторите, и то заедно с Камарата, имаме напредък и ако направеното е годно, няма проблем да бъде приложено.
Логиката на новите европейски директиви създава силна устойчива тенденция към либерализация. Компаниите в България вече знаят, че крепостни изисквания от рода на националност на персонал или произход на фирмата отдавна не могат да бъдат прилагани, защото се считат за дискриминация и водят до финансови корекции. Директивите са в насока максимална либерализация на пазара, така че да е отворен към всички, които могат да представят конкурентна оферта.
В този смисъл ЗОП не предвижда от кандидатите да се изисква внасяне на гаранция за участие в процедурата за възлагане. Запазва се обаче гаранцията за добро изпълнение. Колкото по-либерализиран е пазарът, толкова повече уверения трябват, че този, с когото сключваме договор и е спечелил, предлагайки определени условия, ще изпълни поетия ангажимент. Тук обаче имаме новост освен познатите досега форми – парична сума или банкова гаранция. Предвидена е възможност уверението за добро изпълнение да се предоставя под формата на застраховка, обезпечаваща отговорността на изпълнителя. Това е шанс да се толерират коректните компании. Те ще получават застраховка при по-добри условия, отколкото банкова гаранция.
...

 

Пълният текст може да прочетете на сайта на в. "Строител"

 

обратно

Повече за услугата

С помощта на нашата услуга Вие ще:

  • следите публикуваните обществени поръчки и публичните покани за търгове на територията на България, както и на цяла Европа
  • получавате интересуващите Ви обявления ежедневно на посочени от Вас имейл адреси
  • може да разглеждате публикуваните по-рано обявления в меню „Архив”
  • ползвате неограничен брой профили на търсене
  • изберете без усилия един или повече от предварително зададените профили, но също така може и сами да определите критериите на търсене

[още]

Какво трябва да знаете за обществените поръчки

 

На тази страница може да прочетете повече за това какво предстваляват обществените поръчки, както и друга съществен информация. Ето някои от темите:

[още]

Кои сме ние

Нашият екип

Следим сферата на обществените поръчки от 2009 година насам, уверени сме, че натрупания през годините опит ще ни позволи да Ви бъдем максимално полезни още в самото начало. Целта ни е да предоставим максимално точна и навременна информация на потенциалните изпълнители на обществени поръчки, сред които сте и Вие, за успеете да реализирате по-пълно своите бизнес възможности или пък да откриете ново поле за изява.

 

[още]

Карта на България

Искате ли да знаете броя на отворените обществените поръчки по области? Поставете курсора над желаната територия и търсената бройка ще се появи.

Карта според Nuts кодовете

С настоящата препоръка изразяваме удовлетвореността си от работата с Алтернативни обществени поръчки. Чрез техния сайт получаваме навреме и в нужната ни пълнота информацията за предстоящи и възложени обществени поръчки по предварително зададени от нас критерии. Онлайн платформата им ни ... [прочети повече]

Избрахме вас пред останалите безплатни или платени услуги, защото филтрите ви работят безупречно. Смея да твърдя че благодарение на вас нямаме изпусната обявена поръчка за последните 3 години. Обслужването ви е на много добро ниво. Най-голямото удобство за нас във вашата услуга е това че ... [прочети повече]

С настоящата препоръка искам да изразя удовлетвореността си от работата с Вашата фирма. От няколко години сме абонирани за Вашите услуги и сме доволни от обслужването и от начина, по който ... [прочети повече]

Нашата фирма предпочита да използва Вашите услуги, тъй като получаваме навременна информация за актуалните търгове. Обслужването е на високо ниво, предлаганата услуга е качествена и на много добра цена. Предпочитаме ... [прочети повече]

Благодарение на сътрудничеството ни с „Алтернативни обществени поръчки“ постигаме много високи резултати при нашите участия в обществени поръчки, които се подобряват все повече вече трета поредна година ... [прочети повече]

Вече втора година нашата фирма е абонат за услугата на Алтернативни обществени поръчки. За кратко време след началото на абонамента ни успяхме заедно с вас да дефинираме по-точно нашите интереси, с което информацията към нас силно се подобри. Избрали сме вас, защото сте ... [прочети повече]

Алтернативни обществени поръчки е отговорен, коректен и надежден партньор, предоставящ висококачествени услуги. С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа ... [прочети повече]

Настоящата препоръка издаваме в качеството си на ползватели на услугата предоставяна от Долфио Технологии. Ето нашата оценка за използваните услуги: ... [прочети повече]

Вече 2 години се доверяваме и ползваме услугата на Долфио Технологии за търсене на обществени поръчки и сме изкючително доволни от това сътрудничество! Ежедневно получаваме по имейл бюлетин с обществените поръчки, които ... [прочети повече]

От две години сме абонирани за услугите, които предлага Алтернативни обществени поръчки. Съвместната работа ни дава възможност за ... [прочети повече]